Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Kemiska risker

Inom arbetsmiljöskyltning är det varningsskyltarnas uppgift att uppmärksamma om faror och risker på arbetsplatsen enligt AFS 2020:1.

Varningsskyltar på arbetsplatsen är viktiga då de varnar för faror, både synliga faror samt faror man inte kan se.

Synliga faror kan exempelvis vara godstrafik, hinder/snubbelrisk eller fallrisk. Faror som inte syns kan exempelvis vara radioaktiva ämnen, smittrisk eller ickejoniserande strålning.

Varningsskyltar kemikalier

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Skyltar för kemiska risker på arbetsplatsen

ZEAC tillverkar kundunika skyltar som följer gällande regelverk och vi har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöskyltning och framtagning av alla typer av arbetsmiljöskyltar.

Våra grafiska formgivare skapar korrekta och tydliga skyltar med rätt piktogram och vid behov texter som förtydligar budskapet.

Varningsskyltar för kemikalier och kemiska risker styrs av CLP-förordningen och ska ha följande utformning:

 

  • Faropiktogram enligt CLP-förordningen.
  • Vara utformade som romber.
  • Ha svart symbol på vit bakgrund och med röd bård.

 

Varningsskyltar för kemiska risker ska vara utformade på samma sätt som CLP-piktogrammen enligt AFS 2014:43.

Vad är CLP-förordningen?

CLP är en förkortning och står för Classification, Labelling and Packaging. CLP är ett internationellt system för klassificeringen och märkningen av kemikalier. Tanken bakom den internationella standarden är att alla ska förstå skyltarnas innebörd och därmed ge ett ökat skydd vid transport, förvaring och hantering av hälsofarliga ämnen.

Hur och var ska varningsskyltar för kemiska risker placeras på arbetsplatsen?

En varningsskylt ska placeras för bästa synlighet vilket innebär att den ska placeras på lämplig höjd och inte vara skymd.
Behållare (ex flaskor, cisterner och fat) samt rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska vara märkta. Skyltar ska också användas vid områden, lokaler och inhägnader där så stora mängder farliga kemiska produkter lagras att det har betydelse för säkerheten.

Olika typer av varningsskyltar för kemikalier och kemiska risker

Varningsskyltarna för kemikalier och kemiska risker spänner över ett brett område och ska uppmärksamma om vilka skador som kan uppstå vid användning, underhåll eller brand, nedan ser du exempel på olika typer av varningsskyltar:

  • Frätande – Varnar för att produkten kan ge frätskador
  • Explosiv – Varnar för att produkten är explosiv
  • Brandfarlig – Varnar för att produkten är brandfarlig och kan brinna vid antändning eller värmetillförsel
  • Giftig – Varnar för att produkten ger livshotande skador vid förtäring, inandning eller hudkontakt.

Kemiska risker enligt AFS 2014:43

Varningsskyltar kemikalier - Explosiva ämnen
GHS1
Varningsskyltar kemikalier - Brandfarliga ämnen
GHS2
Varningsskyltar kemikalier - Oxiderande ämnen
GHS3
Varningsskyltar kemikalier
GHS4
Varningsskyltar kemikalier - Frätande ämnen
GHS5
Varningsskyltar kemikalier - Giftiga ämnen
GHS6
Varningsskyltar kemikalier - Skadliga ämnen
GHS7
Varningsskyltar kemikalier - Hälsofarliga ämnen
GHS8
Varningsskyltar kemikalier - Miljöfarliga ämnen
GHS9

Kontakta oss

Klicka här