Vårt utbud

Kundunika
arbetsmiljöskyltar

En arbetsmiljöskylt kommunicerar viktig information med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Utformningen av arbetsmiljöskyltar är reglerad i författningar och standarder. För att en arbetsmiljöskylt ska ha korrekt utförande måste skylten vara i rätt färg och ha rätt piktogram. Vid behov av förtydligande kan text adderas.

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Då varje arbetsplats är unik måste skyltningen anpassas efter företagets specifika behov.

Experter på kundunik arbetsmiljöskyltning, märkning och identifikation.

För dig som är i behov av skylt- och märkningslösningar erbjuder vi kundunika produkter i kombination med mångårig erfarenhet inom arbetsmiljöskyltning.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om lagändringar i bindande föreskrifter och författningar (exempelvis AFS) och rekommenderade standarder (ISO) för att säkerställa att våra skyltar alltid följer gällande regelverk.

Våra arbetsmiljöskyltar

I vårt breda sortiment av arbetsmiljöskyltar finner du:

 • Kundunika arbetsmiljöskyltar för förbud, varning, påbud, kemiska risker, nöd, brand och utrymning
 • Standardskyltar i samtliga ovan kategorier

Författningar och standarder som reglerar arbetsmiljöskyltar

AFS 2020:1

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av en rad föreskrifter. En föreskrift är en bindande regel.

Här kan du läsa mer om skyltar i AFS 2020:1

ASF 2014:43

Här kan du läsa mer om kemiska arbetsmiljörisker i AFS 2014:43

ISO

ISO står för International Organisation for Standardization och är den gemensamma huvudorganisationen för internationella standardiseringar.
En ISO-standard är en rekommendation och är enbart tvingande i de fall den ingår i en föreskrift.

Här kan du läsa mer om skyltar i ISO 7010:2019

BBR 2011

Här kan du läsa mer om boverkets byggregler i BBR 2011:6

Märkning och identifikation

Utöver arbetsmiljöskyltar arbetar vi även med alla former av märkning och identifikation. Vi erbjuder bland annat skyltar och dekaler som behövs för:

 • Underhåll
 • Tillsyn och skötsel
 • Om – och tillbyggnadsprojekt
 • Sopsortering

Det kan exempelvis gälla utmärkning av maskinnummer, årshjul för när nästa kontroll av maskin ska genomföras eller märkning av tekniska system och komponenter *.

* Exempel på tekniska system är luftbehandlingssystem, värmesystem och yttertakssystem medan exempel på komponenter är pumpar, motorer och dörrar. 

Utformning avsedd till skyltar för hälsa,
miljö och säkerhet

Arbetsmiljöskyltar

AFS 2021:1 Arbetsplatsens utformning, Bilaga 2, 2.5
ISO 7010 Graphical Symbols – Safety colours and safety signs
ISI 3864, Graphical Symbols – Safety colours and safety signs, 5
AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

Vill du veta mer?

Referenser

 • Skyltar i tuff utomhusmiljö

  FTI är ett företag i återvinningsbranschen med uppdrag att samla in hushållens förpackningar och säkerställa att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker dels via  fastighetsnära insamling hos drygt 2 miljoner hushåll, dels via cirka 5000 återvinningsstationer runtom i landet.

  Läs mer

Kontakta oss

Klicka här