Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del av vår vardag och tydliga miljömål styr våra beslut.

Som svensk producent är hållbarhet en självklarhet och vi eftersträvar alltid det mest miljövänliga alternativet för våra kunder. Verksamheten bedrivs med utgångspunkten att bevara miljön för framtida generationer och som en del av koncernen Bergman & Beving redovisar vi vår miljöpåverkan i en hållbarhetsredovisning.

Fästen och tillbehör till arbetsmiljöskyltar

Vårt hållbarhetsmål är att våra produkter inte skall påverka miljön under produktens hela livscykel.

Vill du veta mer?

För att nå vårt mål arbetar vi mot en lägre energiförbrukning genom att successivt byta ut gammal teknik mot energisnålare produkter och maskiner. Vi söker smartare, mer hållbara material, vilket kan vara återvunnet eller helt ny teknik. Vi minskar vår drivmedelsförbrukning genom att i möjligaste mån samordna våra transporter. Vi har en miljösäker avfalls- och kemikaliehantering med mål att ersätta dagens kemikalier med miljövänligare alternativ och att minska mängden osorterat avfall.

Vår miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen ska ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna. Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser ska vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet.

Genom att följa eller överträffa kraven i svensk miljölagstiftning ska Zeac stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska negativ miljöpåverkan.

Kontakta oss

Klicka här